Nowości w ogłoszeniach

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie z siedzibą przy ulicy Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno
ogłasza przetarg
na oddanie w dzierżawę pomieszczeń na prowadzenie punktu gastronomiczno-handlowego


1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie przetargowe (sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28,
I piętro) do dnia 09.08.2016 r. do godz. 10,30. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie wyłącznie wówczas, gdy wpłynie do zakładu przed terminem otwarcia ofert.
2. Obejrzenie pomieszczeń będzie możliwe po ustaleniu terminu. W tym celu należy kontaktować się z Kierownikiem Działu Organizacyjno-Prawnego lub osobą zastępującą, nr tel. 32 317 49 23.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, w sali narad
(I piętro) przy ulicy Chełmońskiego 28, dnia 09.08.2016 r. o godz. 11.00.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie w terminie składania ofert wadium w
wysokości 1 000 zł,- (słownie: jeden tysiąc złotych) na konto Wydzierżawiającego:
ING Bank Śląski S.A. 30 1050 1142 1000 0023 2866 3923
- do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium;
zapoznanie się z regulaminem przetargu i wymaganiami ofertowymi (do wglądu w Dziale Organizacyjno-Prawnym Szpitala – dzorg@szpital.jaworzno.pl).
5. O rozstrzygnięciu przetargu Komisja Przetargowa niezwłocznie zawiadomi oferentów na piśmie.
6. Ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.
7. Szpital zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru ofert, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują
tę samą cenę.
8. Uchylenie się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, pociąga za sobą utratę wadium.


Podpisała:
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr Gabriela Rokitowska


Dzień Pracownika Służby Zdrowia


7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzone są dwa święta: Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia.

Z tej okazji składamy wszystkim Lekarzom, Pielęgniarkom, oraz pozostałym Pracownikom Służby Zdrowia podziękowania za ofiarną i ciężką pracę w trudnej i odpowiedzialnej służbie na rzecz chorych. Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wytrwałości, cierpliwości w codziennych troskach i zabiegach o zdrowie innych, a także życzliwości ze strony otaczającego świata.


Dyrekcja
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie

INFORMACJADział Organizacyjno-Prawny informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dzierżawę stoiska handlowego w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, do realizacji została przyjęta oferta złożona przez Pana Jerzego Czopika, zam w Jaworznie 43-603, ul. Kalinowa 3/24.


Jaworzno, 30.03.2016 r.
1 marca – Światowy Dzień Obrony Cywilnej


Z przyjemnością informujemy o nadaniu przez Ministra Obrony Narodowej dla dr n. med. Józefa Kurka, Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, Złotego Medalu Za Zasługi dla Obronności Kraju. Medal ten został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966. Nadaje się go m.in. osobom, które swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju. Uroczystość odbyła się 3 marca 2016 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Złote, srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” wręczył wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Dr J. Kurek pełni funkcję Dyrektora Szpitala nieprzerwanie od ponad 10 lat. Jest pasjonatem nowoczesnych metod zarządzania i konsekwencji w działaniach. W swojej pracy zawodowej – jest czynnym chirurgiem - wdraża również nowoczesne metody leczenia i techniki operacyjne, dzięki czemu Szpital w Jaworznie jest postrzegany jako jeden z bardziej prężnych ośrodków chirurgicznych województwa śląskiego. Dzięki jego pracy nie tylko mieszkańcy miasta Jaworzna uzyskali dostęp do świadczeń chirurgicznych, których do tej pory nie było w jaworznickim szpitalu. Z dużym powodzeniem leczeni są tutaj chorzy ze schorzeniami onkologicznymi, a także pacjenci po ciężkich urazach wielonarządowych. Uzyskane wyniki leczenia prezentowane na wielu zjazdach naukowych przez zespół lekarzy Oddziału Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie nie odbiegają od wyników prezentowanych przez renomowane Ośrodki.

Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju został nadany pani Ewie Zalewskiej. Pani Zalewska jest zatrudniona w tutejszym Szpitalu na stanowisku Inspektora ds. Obronności. Od 1994 roku wzorowo realizuje zadania Obrony Cywilnej oraz zadania obronne w zakładzie pracy.

Serdecznie gratulujemy Dyrektorowi oraz pani Ewie Zalewskiej tego zaszczytnego wyróżnienia. Składamy życzenia wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, powodzenia w ich osiąganiu oraz dalszych sukcesów i rozwoju kariery, spełnia planów zawodowych i marzeń osobistych.

Pracownicy SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
Szpital Wielsopecjalistyczny w Jaworznie przekazuje poniżej treść ogłoszenia Prokuratury Rejonowej w Jaworznie dot. TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU


Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez techników elektroradiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następującą ofertę:

Pro4MED Sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Legionów 37C


Do wszystkich oferentów


Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego w formie dyżurów
w oddziałach o specjalności zabiegowej, zachowawczej, również na oddziałach dziecięcych o podanej specjalności, w Poradniach i Pracowniach Specjalistycznych, Bloku Operacyjnym oraz Centralnej Sterylizatorni w siedzibie Udzielającego zamówienia we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następującą ofertę:
•    Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Health Care Sp. z o.o.
ul. Farna 14, 43-600 Jaworzno

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE

W związku z prowadzonym konkursem wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego w formie dyżurów w oddziałach o specjalności zabiegowej, zachowawczej, również na oddziałach dziecięcych o podanej specjalności, w Poradniach i Pracowniach Specjalistycznych, Bloku Operacyjnym oraz Centralnej Sterylizatorni w siedzibie Udzielającego zamówienia we wszystkie dni tygodnia. SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28 uprzejmie informuje, że zmianie ulega czas na który ma być zawarta umowa: od dnia 19.03.2015 r. na 60 miesięcy.
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
2.    Przedmiotem konkursu jest:
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego
w formie dyżurów w oddziałach o specjalności zabiegowej, zachowawczej, również
na oddziałach dziecięcych o podanej specjalności, w Poradniach i Pracowniach Specjalistycznych, Bloku Operacyjnym oraz Centralnej Sterylizatorni w siedzibie Udzielającego zamówienia we wszystkie dni tygodnia. Przyjmujący zamówienie zabezpieczy dyżury w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia. Godziny pełnienia dyżurów określał będzie harmonogram ustalany przez Udzielającego Zamówienia na dany miesiąc.
3.    Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
4.    Czas, na który ma być zawarta umowa:  od dnia 19.03.2015 r. na 36 miesięcy
5.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 03.03.2015 r. do 05.03.2015r. do godz. 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
6.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 06.03.2015r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert: 06.03.2015 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 13.00.
7.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.
8.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
10.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Do wszystkich oferentów

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego, zgodnie z przyjętymi
w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następujące oferty:

1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej
w poradni Specjalistycznej Ginekologiczno-Położniczej:
•    Ciszek Marian Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologia i Położnictwo
Plac Wolności 12, 47-400 Racibórz
2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej
i Onkologicznej przez lekarza posiadającego specjalizację z Chirurgii Ogólnej.
•    Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Kania
ul. Teatralna 9, 40-003 Katowice

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
II.    Przedmiotem konkursu jest:
1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej
w Poradni Specjalistycznej Onkologicznej oraz w zakresie konsultacji i świadczeń onkologicznych w Oddziałach Szpitalnych.
2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
III.    Czas, na który ma być zawarta umowa:
1.    Udzielanie świadczeń w Poradni Onkologicznej - od dnia 01.03.2015 r. do dnia 03.01.2017 r.
2.    Udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – od dnia 01.03.2015 r. – 28.02.2017 r.
IV.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 19.02.2015 r. do 24.02.2015 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty (dzorg@szpital.jaworzno.pl)
V.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 25.02.2015 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 25.02.2015 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.
VI.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni
od terminu otwarcia ofert. Informacja o wynikach konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro.
VII.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz
do przesunięcia terminu składania ofert.
IX.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
II.    Przedmiotem konkursu jest:
1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej
w Poradni Specjalistycznej Ginekologiczno-Położniczej.
2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej przez lekarza posiadającego specjalizację z Chirurgii Ogólnej.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
III.    Czas, na który ma być zawarta umowa:
1.    Udzielanie świadczeń w Poradni Ginekologiczno-Położniczej - od dnia 01.02.2015 r.  do dnia 03.01.2017 r.
2.    Udzielanie świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej – od dnia 01.02.2015 r. – 31.01.2016 r.
IV.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 13.02.2015 r. do 18.02.2015 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty (dzorg@szpital.jaworzno.pl)
V.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 19.02.2015 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 19.02.2015 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.
VI.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni
od terminu otwarcia ofert. Informacja o wynikach konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro.
VII.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz
do przesunięcia terminu składania ofert.
IX.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

Do wszystkich oferentów

Informuję, że postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w Poradni Specjalistycznej Ginekologiczno-Położniczej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej przez lekarza posiadającego specjalizację z Chirurgii Ogólnej zostało unieważnione.

 

Podpisał:
Lekarz Naczelny
dr n. med. Wiesław Więckowski

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
II.    Przedmiotem konkursu jest:
1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w Poradni Specjalistycznej Ginekologiczno-Położniczej.
2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej przez lekarza posiadającego specjalizację z Chirurgii Ogólnej.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
III.    Czas, na który ma być zawarta umowa:
1.    Udzielanie świadczeń w Poradni Ginekologiczno-Położniczej - od dnia 01.02.2015 r.  do dnia 03.01.2017 r.
2.    Udzielanie świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej – od dnia 01.02.2015 r. – 31.01.2016 r.
IV.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 21.01.2015 r. do 26.01.2015 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty (dzorg@szpital.jaworzno.pl)
V.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 27.01.2015 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 27.01.2015 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.
VI.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni
od terminu otwarcia ofert. Informacja o wynikach konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro.
VII.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
IX.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
II.    Przedmiotem konkursu jest: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w Poradni Specjalistycznej Chirurgii Ogólnej.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
III.    Czas, na który ma być zawarta umowa: od 19.12.2014 r. – 03.01.2017 r.
IV.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 08.12.2014 r. do 11.12.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty (dzorg@szpital.jaworzno.pl)
V.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 12.12.2014 r. do godz. 11.00 Otwarcie ofert: 12.12.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.
VI.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni od terminu otwarcia ofert. Informacja o wynikach konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro.
VII.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
IX.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Dyrektor
Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zmieszczenie kolorowego ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym.
Wielkość ogłoszenia to 1/4 strony.
Warunki wyboru oferty: najniższa cena
O wyborze poinformujemy wszystkie strony drogą mailową lub telefonicznie.

Oferty należy składać do 15.12.2014 r. i kierować do:
mgr inż. Natalia Horab
St. Inspektor ds. BHP/Referent ds. Unijnych

Bezpośredni telefon: 32 317-48-61
Centrala (32) 317-45-11; (32) 616-44-82 wew. 261

Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone pod rygorem ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega jej rozstrzygnięciom. Zlecający usługę zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyłonienia wykonawcy bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

OGŁOSZENIE

W związku z prowadzonym konkursem na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w Poradni Specjalistycznej Urologicznej SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28 uprzejmie informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty do dnia 17.11.2014 r. do godz.12.00. – miejsce składania ofert – bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2014 r. o godz.13.00 - miejsce otwarcia ofert - bez zmian.
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zmieszczenie kolorowego ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym.
Wielkość ogłoszenia to 1/4 strony.
Warunki wyboru oferty: najniższa cena
O wyborze poinformujemy wszystkie strony drogą mailową lub telefonicznie.

Oferty należy składać do 15.12.2014 r. i kierować do:
mgr inż. Natalia Horab
St. Inspektor ds. BHP/Referent ds. Unijnych

Bezpośredni telefon: 32 317-48-61
Centrala (32) 317-45-11; (32) 616-44-82 wew. 261

Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone pod rygorem ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega jej rozstrzygnięciom. Zlecający usługę zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyłonienia wykonawcy bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
II.    Przedmiotem konkursu jest: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w Poradni Specjalistycznej Urologicznej.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
III.    Czas, na który ma być zawarta umowa: od 18.11.2014 r. – 03.01.2017 r.
IV.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 06.11.2014 r. do 12.11.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty (dzorg@szpital.jaworzno.pl)
V.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 13.11.2014 r. do godz. 12.00 Otwarcie ofert: 13.11.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.
VI.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni od terminu otwarcia ofert. Informacja o wynikach konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro.
VII.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
IX.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

Do wszystkich oferentów

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następującą oferty:

1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Ginekologii i Położnictwa:
•    Krzysztof Stożyński
ul. Fałata 16d/10, 41-902 Bytom

2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w poradni Specjalistycznej Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży:
•    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Pecold
ul. W. Kubicy 41, 41-400 Mysłowice

 

Podpisał:
Lekarz Naczelny
dr n. med. Wiesław Więckowski

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
II.    Przedmiotem konkursu są:
1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w Poradni Specjalistycznej Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży.
2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza po godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
III.    Czas, na który ma być zawarta umowa:
1.    od 01.11.2014 r. – 03.01.2017 r. - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. II pkt. 1
2.    od 01.11.2017 r. – 31.10.2016 r. - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. II pkt. 2
IV.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 16.10.2014 r. do 22.10.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty (dzorg@szpital.jaworzno.pl)
V.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 23.10.2014 r. do godz. 12.00 Otwarcie ofert: 23.10.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.
VI.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni od terminu otwarcia ofert. Informacja o wynikach konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro.
VII.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
IX.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Do wszystkich oferentów

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na usługi transportu sanitarnego dzieci, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następujące oferty:

PAKIET I:   transport dzieci od 0 do 6 miesiąca – nie wpłynęła żadna oferta.

PAKIET II:  transport dzieci od 6 miesiąca do 18 roku życia
1.    Transport sanitarny z personelem medycznym
UNIA BRACKA Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 89
41-906 Bytom

2.    Transport specjalistyczny wraz z zespołem ratownictwa medycznego
UNIA BRACKA Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 89
41-906 Bytom

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
dr n.med. Józef Kurek


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
2.    Przedmiot konkursu: Usługi transportu sanitarnego dzieci.
3.    Czas trwania umowy: 12.10.2014 r. – 19.07.2017 r.
4.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 29.09.2014 r. do 02.10.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
5.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 03.10.2014 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert: 03.10.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 13.00.
6.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.
7.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
9.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

 

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

Do wszystkich oferentów


Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, w tym śródoperacyjnych oraz badań cytologicznych zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert wybrano następujące oferty:

 

„NATALIA” s.c., Bogusława Poloczek, Ryszard Poloczek
ul. 1 Maja 11, 41-100 Siemianowice Śląskie

Podpisała:
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr Gabriela Rokitowska

 

Do wszystkich oferentów


dotyczy: konkursu ofert na Świadczenie usług medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej.


Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następującą ofertę:

PRO-RAD Sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
2.    Przedmiotem konkursu jest:Zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, w tym śródoperacyjnych oraz badań cytologicznych.
3.    Czas, na który ma być zawarta umowa: 24 miesiące od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
4.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107), w dniach od 12.09.2014r. do 18.09.2014r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty (tel. 32 317-48-80, dzorg@szpital.jaworzno.pl).
5.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 19.09.2014 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert: 19.09.2014 r. I piętro - Sala Narad SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.
6.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni od terminu otwarcia ofert.
7.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
9.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
2.    Przedmiot konkursu jest: Świadczenie usług medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
3.    Czas, na który ma być zawarta umowa: 01.10.2014 r. – 30.09.2019 r.
4.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 10.09.2014 r. r. do 15.09.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
5.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 16.09.2014 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 16.09.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.
6.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni od terminu otwarcia ofert. Informacja o wynikach konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro, strona internetowa.
7.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
9.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

Podpisał:
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr Gabriela Rokitowska

Do wszystkich oferentów


Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologii oraz kierowanie Oddziałem Neonatologii Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następującą ofertę:
•    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Ilona Pietruszewska,
ul. Leśmiana 19, 41-400 Mysłowice
.

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
2.    Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologii oraz kierowanie Oddziałem Neonatologii Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
3.    Czas, na który ma być zawarta umowa: od dnia 01.09.2014 r. do dnia 30.08.2019 r.
4.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 19.08.2014 r. do 22.08.2014 r. w godz. od 7.30 do 13.30 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
5.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 22.08.2014 r. do godz. 13.45. Otwarcie ofert: 22.08.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 14.00.
6.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni
od terminu otwarcia ofert.
7.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
9.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

Do wszystkich oferentów

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następujące oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w Poradniach Specjalistycznej
a)    Chirurgii Ogólnej dla Dzieci,
•    Andrzej Gruca Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Grunwaldzka 30, 43-600 Jaworzno

b)    Chorób Metabolicznych.
•    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Marcin Gruca
ul. Przybosia 21, 32-500 Chrzanów

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży postępowanie zostało unieważnione.

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
II.    Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w Poradniach Specjalistycznych:
a)    Chirurgii Ogólnej dla Dzieci,
b)    Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży,
c)    Chorób Metabolicznych.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
III.    Czas, na który ma być zawarta umowa: od dnia 01.08.2014 r. do dnia 03.01.2017 r.
IV.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 17.07.2014 r. do 22.07.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty (dzorg@szpital.jaworzno.pl)
V.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 23.07.2014 r. do godz. 12.00 Otwarcie ofert: 23.07.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.15.
VI.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert. Informacja o wynikach konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro.
VII.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
IX.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

Do wszystkich oferentów


Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na usługi transportu sanitarnego polegające na wykonywaniu przewozów osób, materiału medycznego oraz krwi i preparatów krwiopochodnych środkami transportu sanitarnego, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następujące oferty:
PAKIET I:
a)    transport sanitarny podstawowy bez opieki medycznej:
Usługi Transportowe
Piotr Kępka

ul. 3 Maja 4/13
43-606 Jaworzno

b)    transport sanitarny podstawowy bez opieki medycznej z noszowym:
Usługi Transportowe
Piotr Kępka

ul. 3 Maja 4/13
43-606 Jaworzno

c)    transport sanitarny podstawowy ze średnim personelem medycznym (ratownik lub pielęgniarka):
UNIA BRACKA Sp. z o.o.
ul. Kokota 172
41-711 Ruda Śląska

d)    transport specjalistyczny (wraz z zespołem ratownictwa medycznego:
NZOZ „MAWO-MED” Sp. z o.o.
ul. Ks. Siwka 3
40-306 Katowice

e)    transport sanitarny krwi i preparatów krwiopochodnych:
UNIA BRACKA Sp. z o.o.
ul. Kokota 172
41-711 Ruda Śląska

PAKIET II:  transport sanitarny dzieci od 0 do 6 miesiąca – nie wpłynęła żadna oferta.

 

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

Do wszystkich oferentówDotyczy.: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w Dziale Diagnostyki ObrazowejUprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następującą ofertę:

VOXEL S.A., ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków


Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
2.    Przedmiot konkursu: Usługi transportu sanitarnego polegające na wykonywaniu przewozów osób, materiału medycznego oraz krwi i i preparatów krwiopochodnych środkami transportu sanitarnego.
3.    Czas trwania umowy: 36 miesięcy.
4.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 08.07.2014 r. do 10.07.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
5.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 11.07.2014 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert: 11.07.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 13.00.
6.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.
7.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
9.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
2.    Przedmiot konkursu jest: Świadczenie usług medycznych polegających na przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
3.    Czas, na który ma być zawarta umowa: od 14 lipca 2014 roku do 13 lipca 2015 roku.
4.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 04.07.2014 r. do 08.07.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
5.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 09.07.2014 r. do godz. 12.30 Otwarcie ofert: 09.07.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 13.00.
6.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni od terminu otwarcia ofert. Informacja o wynikach konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro, strona internetowa.
7.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
9.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Dotyczy przetargu na:

 

„Wydzierżawienie powierzchni usytuowanej w budynku głównym
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
z przeznaczeniem na montaż automatów mechanicznie sprzedających jednorazowe ochraniacze na obuwie oraz odzież ochronną”


Informacja o wyborze oferty


W wyniku przeprowadzenia przetargu pod nazwa jak na wstępie, została wybrana oferta firmy Adrich Vending International Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Płockiej 9, 06-400 Ciechanów, reprezentowana przez:

Pana Bogdana Kubik zamieszkałego w Libiążu, ul. Sienkiewicza 7a, prowadzącego Firmę Handlowo – Transportową z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 7a, 32-590 Libiąż

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie z siedzibą przy ulicy Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno

ogłasza przetarg
na wydzierżawienie powierzchni usytuowanej w budynku głównym
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
z przeznaczeniem na montaż automatów mechanicznie sprzedających jednorazowe ochraniacze na obuwie oraz odzież ochronną


Termin dzierżawy:   trzy lata od podpisania umowy

1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie przetargowe (sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, I piętro) do dnia 26.06.2014 r. do godz. 10:30.
Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie wyłącznie wówczas, gdy wpłynie do zakładu przed terminem otwarcia ofert.
2. W celu obejrzenia powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia i montażu automatów,  należy kontaktować się z Kierownikiem Działu Organizacyjno-Prawnego Panią Moniką Piotrowską lub osobą zastępującą, w godzinach od 7.30 do 14.00, od poniedziałku do piątku;  nr tel. 32/ 317 49 23).
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, w sali narad (I piętro) przy ulicy Chełmońskiego 28, dnia 26.06.2014 r. o godz. 11.00.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z regulaminem przetargu i wymaganiami ofertowymi (do wglądu w Dziale Organizacyjno-Prawnym Szpitala. Materiały mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na podany przez oferenta adres e-mailowy po uprzednim skierowaniu wniosku na adres: dzorg@szpital.jaworzno.pl).
5. O rozstrzygnięciu przetargu Komisja Przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferentów na piśmie.
6. Ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
7. Szpital zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru ofert, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę.


Jaworzno, dnia 24.06.2014 r.

Podpisała:
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr Gabriela Rokitowska

Do wszystkich oferentów

Informuję, że postępowanie konkursowe na świadczenie usług medycznych polegających na przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej zostało unieważnione.


Podpisała:
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr Gabriela Rokitowska

OGŁOSZENIE

W związku z prowadzonym konkursem na świadczenie usług medycznych polegających na przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w Dziale Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28 uprzejmie informuje, iż ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się do godz. 14.00 dnia 17.06.2014 r. Zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty do dnia 18.06.2014 r. do godz.12.00. – miejsce składania ofert – bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2014 r. o godz.12.15 - miejsce otwarcia ofert - bez zmian.
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Podpisała:
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr Gabriela Rokitowska

OGŁOSZENIE

W związku z prowadzonym konkursem na świadczenie usług medycznych polegających na przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w Dziale Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28 uprzejmie informuje, iż ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się do godz. 12.00 dnia 16.06.2014 r. Zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty do dnia 16.06.2014 r. do godz.14.00. – miejsce składania ofert – bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2014 r. o godz.14.15 - miejsce otwarcia ofert - bez zmian.
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

 

Podpisała:
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr Gabriela Rokitowska

OGŁOSZENIE


W związku z prowadzonym konkursem na świadczenie usług medycznych polegających na przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28 uprzejmie informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty do dnia 12.06.2014 r.. do godz.10.00. – miejsce składania ofert – bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2014 r. o godz.11.00 - miejsce otwarcia ofert - bez zmian.
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.


Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
2.    Przedmiot konkursu jest:
Świadczenie usług medycznych polegających na przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
3.    Czas, na który ma być zawarta umowa: od 01 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2019 roku.
4.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 03.06.2014 r. r. do 05.06.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
5.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 06.06.2014 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 06.06.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.
6.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni od terminu otwarcia ofert. Informacja o wynikach konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro.
7.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
9.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

Do wszystkich oferentów

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego, zgodnie z przyjętymi
w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następującą oferty:

1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji w:
a)    Oddziale Pediatrii i Oddziale Neonatologii,
•    Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jan Wojtyła
ul. Cegielniana 16/25, 43-600 Jaworzno

b)    Oddziale Kardiologicznym
•    Indywidualna Praktyka Lekarska Joanna Psonka
ul. Słoneczna 12/22, 40-136 Katowice


2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu badań USG, pełnieniu nadzoru nad wykonywaniem badań oraz opisywaniu badań radiologicznych wykonywanych w Dziale Diagnostyki Obrazowej.
•    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Smyk
ul. Kurpiowska 6/5, 40-219 Katowice
•    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Olczak
ul. Malwy 88G, 40-748 Katowice


3.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej
w poradni Specjalistycznej Onkologicznej oraz w zakresie konsultacji i świadczeń onkologicznych Oddziałach Szpitalnych.
•    Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Zygmunt
ul. Sokoła 30/1, 32-500 Chrzanów
•    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Maciej Kozaczka
ul. Huculska 8/2, 40-736 Katowice


4.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej
z zakresu medycyny pracy dla pracowników szpitala.
•    Podmiot Leczniczy-Centrum Promocji Zdrowia S.C.
Centrum Promocji Zdrowia – Ośrodek Medyczny
ul. Paderewskiego 43, 43-600 Jaworzno

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

Do wszystkich oferentów

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na:
a)    przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy po godzinach normalnej ordynacji we wszystkich oddziałach szpitalnych w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 15.00 do godziny 7.25 dnia następnego oraz w soboty, niedzielę i dni świąteczne od godziny 7.25 do godziny 7.25 dnia następnego,
b)    sprawowaniu nadzorów telefonicznych przez lekarza posiadającego specjalizację nad lekarzami bez specjalizacji pełniącymi dyżury lekarskie w oddziałach szpitalnych,
c)    przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie zgodnie z zawartym kontraktem.
zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następującą ofertę:

Pro4MED Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław

podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
II.    Przedmiotem konkursu są:
1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji w:
a)    Oddziale Pediatrii i Oddziale Neonatologii,
b)    Oddziale Kardiologicznym.
2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu badań USG, pełnieniu nadzoru nad wykonywaniem badań oraz opisywaniu badań radiologicznych wykonywanych w Dziale Diagnostyki Obrazowej.
3.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w poradni Specjalistycznej Onkologicznej oraz w zakresie konsultacji i świadczeń onkologicznych Oddziałach Szpitalnych.
4.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenie obsługi lekarskiej z zakresu medycyny pracy dla pracowników szpitala.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
III.    Czas, na który ma być zawarta umowa: od dnia 02.06.2014 r. do dnia 01.06.2017 r.
IV.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 19.05.2014 r. do 22.05.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty (dzorg@szpital.jaworzno.pl).
V.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 23.05.2014 r. do godz. 12.00 Otwarcie ofert: 23.05.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.15.
VI.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert. Informacja o wynikach konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro.
VII.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
IX.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
2.    Przedmiot konkursu są:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na:
a)    przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy po godzinach normalnej ordynacji we wszystkich oddziałach szpitalnych w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 15.00 do godziny 7.25 dnia następnego oraz w soboty, niedzielę i dni świąteczne od godziny 7.25 do godziny 7.25 dnia następnego,
b)    sprawowaniu nadzorów telefonicznych przez lekarza posiadającego specjalizację nad lekarzami bez specjalizacji pełniącymi dyżury lekarskie w oddziałach szpitalnych,
c)    przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie zgodnie z zawartym kontraktem.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
3.    Czas, na który ma być zawarta umowa: od 14 lipca 2014 roku do 13 lipca 2017 roku.
4.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 08.05.2014 r. do 14.05.2014 r. w godz.
od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
5.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 15.05.2014 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 15.05.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.
6.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.
7.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
9.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Lekarz Naczelny
dr n. med. Wiesław Więckowski

Do wszystkich oferentów

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na świadczenie usług medycznych w zakresie dostawy krwi i jej składników oraz badań konsultacyjnych immunohematologicznych, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następującą ofertę:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
2.    Przedmiotem konkursu jest: Zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie dostawy krwi i jej składników oraz badań konsultacyjnych immunohematologicznych.
3.    Czas, na który ma być zawarta umowa: 15.05.2014 r. – 14.05.2016 r.
4.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 09.04.2014 r. do 16.04.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
5.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 17.04.2014 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 17.04.2014 r. I piętro - Sala Narad SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.
6.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.
7.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
9.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Oddział Śląski Towarzystwa Chirurgów Polskich
zaprasza wszystkich lekarzy
oraz pracowników ochrony zdrowia
na szkolenie
Współczesne metody leczenia przepuklin brzusznych i pachwinowych
honorowane 8 punktami edukacyjnymi
Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach
P R O G R A M   ZEBRANIA NAUKOWO- SZKOLENIOWEGO

I            8.00 Powitanie
II          Warsztaty chirurgiczne
– zabiegi operacyjne z transmisją do sali konferencyjnej
III        13.00  Typy przepuklin, anatomia

•    Wskazania do leczenia operacyjnego
•    Wybór technik operacyjnych
•    Przygotowanie chorego do leczenia operacyjnego
•    Implantacja siatki i mocowanie                
•    Trudności techniczne i zagrożenia operacyjne 
•    Filmy
•    Badania Kliniczne
- dr hab n.med. M.Śmietański   
IV    Doświadczenia własne oddziału w leczeniu przepuklin
w ostatnich 10 latach - dr n. med. Józef Kurek
- lek. med. Ryszard Maciejowski
Organizacja działalności chirurgicznej w krajach trzeciego świata
- lek. med. Sławomir Kozieł

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY

Spotkanie odbędzie się w dniu 16.04.2014 r. (środa)

w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego przy
SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym   
ul. Chełmońskiego  28 w Jaworznie

Ze względu na zmianę wykładowcy ponowne zamieszczenie ogłoszenia.

 

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
zaprasza wszystkich lekarzy oraz pracowników ochrony zdrowia na szkolenie:

Czynnościowe zaburzenie pracy jelit
- nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie


honorowane 5 punktami edukacyjnymi Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach


PROGRAM ZEBRANIA NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO

- Metody oczyszczania jelita grubego przed kolonoskopią - dr n. med. Piotr Wosiewicz

- Różnice pomiędzy lekiem oryginalnym a lekiem odtwórczym - lek. med. Adam  Smoleń

- Co nowego w leczeniu biegunek u dzieci - dr n. med. Wiesław Więckowski

- Zaparcia - jak sobie z nimi radzić – dr Jerzy Eszyk

- Czy ból brzucha u nastolatka może być objawem Zespołu Jelita Drażliwego - dr Jerzy Eszyk


Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Spotkanie odbędzie się w dniu 02.04.2014 r.(środa) o godz.12.00


w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego
przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym
ul. Chełmońskiego 28 w Jaworznie

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
zaprasza wszystkich lekarzy oraz pracowników ochrony zdrowia na szkolenie:

Czynnościowe zaburzenie pracy jelit
- nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie


honorowane 5 punktami edukacyjnymi Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach


PROGRAM ZEBRANIA NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO

- Metody oczyszczania jelita grubego przed kolonoskopią -lek. med. Piotr Wasiewicz

- Różnice pomiędzy lekiem oryginalnym a lekiem odtwórczym -lek. med. Piotr Wasiewicz

- Co nowego w leczeniu biegunek u dzieci - dr n. med. Wiesław Więckowski

- Zaparcia - jak sobie z nimi radzić – dr Jerzy Eszyk

- Czy ból brzucha u nastolatka może być objawem Zespołu Jelita Drażliwego - dr Jerzy Eszyk


Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Spotkanie odbędzie się w dniu 02.04.2014 r.(środa) o godz.12.00


w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego
przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym
ul. Chełmońskiego 28 w Jaworznie


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
2.    Przedmiotem konkursu jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie nadzorowania badań NMR, wykonywania opisów oraz konsultacji opisów badań NMR wykonanych w pracowni NMR Udzielającego zamówienia w ilości i zakresie zgodnym w potrzebami Udzielającego zamówienia
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
3.    Czas, na który ma być zawarta umowa:
od dnia 27.03.2014 r. do dnia 26.03.2015 r.
4.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 18.03.2014 r. do 20.03.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
5.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w
Jaworznie,
ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 21.03.2014 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert: 21.03.2014 r.
I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro)
o godz. 11.00.
6.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.
7.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
9.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:

Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa przyjęła następujące oferty:
- Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Dziecięcej:
MEDHD Sp. z o.o., ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice
- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w Poradni Specjalistycznej Chirurgii Ogólnej dla Dzieci:
MEDHD Sp. z o.o., ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice

 

Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

W wyniku postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Komisja Konkursowa przyjęła następujące oferty:
- Kasperek Małgorzata Gabinet Lekarski – Porady Ogólne, ul. Chemiczna 6/7, 41-200 Sosnowiec,
- Praktyka Lekarska Dobromiła Karwasiecka, ul. Jastruna 7, 41-400 Mysłowice,
- Maciej Terlecki, ul. Klonowa 15C/26, 41-800 Zabrze

Podpisał
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,

zaprasza wszystkich lekarzy

oraz pracowników ochrony zdrowia na szkolenie

HIV/AIDS narażenie zawodowe, profilaktyka, postępowanie poekspozycyjne

honorowane 5 punktami edukacyjnymi Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach


PROGRAM ZEBRANIA NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO

 

Ryzyko transmisji wirusem HIV   - dr n. med. Adam Witor

Postępowanie po wypadku, w którym nastąpił kontakt z wirusem - dr n. med. Adam Witor

Profilaktyka poekspozycyjna ART.   – dr n. med. Adam Witor

Występowanie patogenów krwiopochodnych w populacji Polski - dr n. med. Adam Witor

 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Spotkanie odbędzie się w dniu 13.03.2014 r. (czwartek) godz. 13.00

w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego

przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym

ul. Chełmońskiego 28 w Jaworznie

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
II.    Przedmiotem konkursu są:
1.    Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Dziecięcej.
2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej
w Poradni Specjalistycznej Chirurgii Ogólnej dla Dzieci.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
III.    Czas, na który ma być zawarta umowa:
a)    udzielanie świadczeń w Oddziale Chirurgii Dziecięcej: od dnia rozstrzygnięcia konkursu do dnia 30.06.2015 r.
b)    udzielanie świadczeń w Poradni Chirurgii Ogólnej dla Dzieci: od dnia rozstrzygnięcia konkursu do dnia 03.01.2017 r.
IV.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 20.02.2014 r. do 27.02.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
V.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 28.02.2014 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 28.02.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.
VI.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.
VII.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz
do przesunięcia terminu składania ofert.
IX.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Lekarz Naczelny
dr n. med. Wiesław Więckowski

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
II.    Przedmiotem konkursu są:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
III.    Czas, na który ma być zawarta umowa: od 01.03.2014 r. do 28.02.2015 r.
IV.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 13.02.2014 r. do 19.02.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
V.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 20.02.2014 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 20.02.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.
VI.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.
VII.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz
do przesunięcia terminu składania ofert.
IX.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I.    OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
II.    Przedmiotem konkursu są:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
III.    Czas, na który ma być zawarta umowa: od 01.03.2014 r. do 28.02.2015 r.
IV.    W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 13.02.2014 r. do 19.02.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
V.    Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 20.02.2014 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 20.02.2014 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.
VI.    Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.
VII.    Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz
do przesunięcia terminu składania ofert.
IX.    Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Podpisał:
Dyrektor
Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

GŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT


W wyniku postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na badaniach fizykalnych i/lub analizie dokumentacji medycznej pacjentów Udzielającego zamówienia i wydawanie na tej podstawie profesorskich opinii specjalistycznych w zakresie angiologii, diabetologii i gastroenterologii oraz analiza przypadków leczonych w szpitalu w aspekcie poprawy jakości i efektywności leczenia Komisja Konkursowa przyjęła następujące oferty:
- Specjalistyczną Praktykę Lekarską prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń Specjalista Chorób Wewnętrznych, Kardiologii, Angiologii, Hipertensjologii, Balneologii
i Medycyny Fizykalnej, UL. Jesienna 1, 40-318 Katowice.

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

W wyniku postępowania konkursowego na:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza polegających na nadzorowaniu wykonania i opisie badań NMR wykonanych w pracowni NMR Udzielającego zamówienia w ilości i zakresie zgodnym w potrzebami Udzielającego zamówienia.

Komisja Konkursowa przyjęła ofertę złożoną przez:

Medical Esthablishment Dominik Sieroń, ul. Szronowa 4, 40-316 Katowice

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym po godzinach normalnej ordynacji.

Komisja Konkursowa przyjęła ofertę złożoną przez:

Indywidualną Praktykę Lekarską Krzysztof Stożyński, ul. Fałata 16d/10, 41-902 Bytom

Podpisał

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

dr n. med. Józef Kurek

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT


W wyniku postępowania konkursowego na:

1.      Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza polegających na nadzorowaniu wykonania i opisie badań NMR wykonanych w pracowni NMR Udzielającego zamówienia w ilości i zakresie zgodnym w potrzebami Udzielającego zamówienia.

Komisja Konkursowa przyjęła ofertę złożoną przez:

Medical Esthablishment Dominik Sieroń, ul. Szronowa 4, 40-316 Katowice

2.      Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym po godzinach normalnej ordynacji.

Komisja Konkursowa przyjęła ofertę złożoną przez:

Indywidualną Praktykę Lekarską Krzysztof Stożyński, ul. Fałata 16d/10, 41-902 BytomPodpisał

Lekarz Naczelny

dr n. med. Wiesław Więckowski

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem na oddanie w dzierżawę pomieszczeń na prowadzenie Prosektorium przy Szpitalu Wielospecjalistycznym

w Jaworznie, informujemy o zmianie terminu otwarcia ofert na dzień 23 grudnia 2013 r.

Pozostałe warunki przetargu nie ulegają zmianie.

 

Podpisał:

Lekarz Naczelny

SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego

w Jaworznie

Dr n. med. Wiesław Więckowski

 

 

OGŁOSZENIE
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28; 43-600 Jaworzno
ogłasza
przetarg na podstawie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na oddanie w dzierżawę pomieszczeń na prowadzenie prosektorium


Termin dzierżawy: trzy lata od podpisania umowy


1.Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 30.12.2013r. do godz. 1045 w sekretariacie Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, I piętro.
2.Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów dnia 30.12.2013r.  w sali narad Szpitala (I p.) o godz. 1100.
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu i złożenia oferty jest zapoznanie się z regulaminem przetargu i wymaganiami ofertowymi (przekazywane nieodpłatnie drogą elektroniczną lub w wersji papierowej w Dziale Organizacyjno-Prawnym  Szpitala).
4.Szpital zastrzega sobie prawo wyboru ofert zgodnie z przyjętym regulaminem, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
5.Ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.Podpisał:
Dyrektor
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

OGŁOSZENIE

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28

43-600 Jaworzno

ogłasza

na podstawie art. 70 (1) – 70 (5) Kodeksu cywilnego

na budowę i dzierżawę powierzchni parkingowych przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie

 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest budowa i dzierżawa powierzchni parkingowych przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.
 2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 4 lipca 2013 r. do godz. 10.00
  w Sekretariacie Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, I piętro.
 3. Część jawna przetargu, otwarcie ofert, odbędzie się w obecności oferentów dnia 4 lipca 2013 r. w Szpitalu (sala narad
  I p.) o godz. 11.00.
 4. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny zapoznać się z ogłoszeniem i wymaganiami ofertowymi znajdującymi się w Dziale Organizacyjno-Prawnym Szpitala, tel. (32) 317-48-80.
 5. Szpital zastrzega sobie prawo wyboru ofert zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
 6. Ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11
fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej
w szpitalnych poradniach specjalistycznych:

 

Lp.

Nazwa

Personel

1.

Porada specjalistyczna – endokrynologia

1) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego lekarz:

a) specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa (dotyczy porad dla kobiet) lub

b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

2.

Porada specjalistyczna – kardiologia

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii albo

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii, albo

3) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

3.

Porada Specjalistyczna – neurologia

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii, albo

3) ) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii.

4.

Porada specjalistyczna – neonatologia

1) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatrii oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

5.

Porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia

1) lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej.

6.

Porada specjalistyczna – chirurgia ogólna

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz lekarz:

a) specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub

b) ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

7.

Porada specjalistyczna – chirurgia dziecięca

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

8.

Porada specjalistyczna – proktologia

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub gastroenterologii, lub chirurgii onkologicznej, lub chorób wewnętrznych.

9.

Porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, albo

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego.

10.

Porada specjalistyczna – leczenie osteoporozy

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii albo

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

11.

Porada specjalistyczna – preluksacja

- Lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub chirurgii dziecięcej.

12.

Porada specjalistyczna – urologia

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii albo 2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii.

13.

Porada specjalistyczna – leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub chirurgii dziecięcej.

 

Realizacja usług medycznych odbywać się będzie w dniach i godzinach uzgodnionych z Kierownikiem Poradni Specjalistycznych i dyrektorem Szpitala zgodnie z harmonogramem pracy poradni specjalistycznej. Harmonogram pracy poradni winien odpowiadać warunkom określonym w umowie z NFZ.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: od 04.01.2014 r. do 03.01.2017 r.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 05.12.2013r. do 13.12.2013r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 16.12.2013r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert: 16.12.2013r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

zaprasza wszystkich lekarzy oraz pracowników ochrony zdrowia

na szkolenie


TRENING MARSZOWY (Nordic Walking)

jako forma aktywności ruchowej


honorowane 5 punktami edukacyjnymi
Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach

 

 

P R O G R A M   ZEBRANIA NAUKOWO- SZKOLENIOWEGO

 

 

- Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.

Wykładowca: prof. Józef Opara

- Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu niepełnosprawności w chorobie Parkinsona.

Wykładowca: prof. Józef Opara

- Wpływ treningu Nordic Walking na stężenie czynników martwicy nowotworów (TNF) i jego rozpuszczalnego receptora typu 1 (STNFR1) we krwi u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.

Wykładowca: mgr Ewa Kucio, prof. nadzw. dr hab. Cezary Kucio

- Nordic Walking a nadciśnienie tętnicze.

Wykładowca: mgr Dominika Narloch, prof. nadzw. dr hab. Cezary Kucio

- „Vibram Fivefingers ” – obuwie z palcami jako rewolucyjne narzędzia treningowe i rekreacyjne.

Wykładowca: Damian Nowak

 

Spotkanie odbędzie się dnia 05.12.2013 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym ul. Chełmońskiego 28 w Jaworznie.

 


 

OGŁOSZENIE

 

Informuje się, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie usług transportu sanitarnego dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następujące oferty:

PAKIET I:

b) transport sanitarny podstawowy bez opieki medycznej:

NZOZ „MAWO-MED” Sp. z o.o.

40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3

 

c) transport sanitarny podstawowy bez opieki medycznej z noszowym:

NZOZ „MAWO-MED” Sp. z o.o.

40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3


Podpisała:

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

mgr Gabriela Rokitowska

 

 

 

ogłoszenie

W związku z prowadzonym przez SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistyczny w Jaworznie konkursem na usługi transportu sanitarnego polegające na wykonywaniu przewozów osób i materiału medycznego środkami transportu sanitarnego SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28 uprzejmie informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty do dnia 23.09.2013 r.. do godz.12.00. – miejsce składania ofert – bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2013 r. o godz.13.00 - miejsce otwarcia ofert - bez zmian. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

 

Podpisała:
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr Gabriela Rokitowska

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na badaniach fizykalnych i/lub analizie dokumentacji medycznej pacjentów Udzielającego zamówienia i wydawanie na tej podstawie profesorskich opinii specjalistycznych w zakresie angiologii, diabetologii i gastroenterologii oraz analiza przypadków leczonych w szpitalu w aspekcie poprawy jakości i efektywności leczenia.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa:12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 02.08\9.2013 r. do 05.09.2013 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 06.09.2013 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert: 06.09.2013 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w.
(I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiot konkursu: Usługi transportu sanitarnego polegające na wykonywaniu przewozów osób i materiału medycznego środkami transportu sanitarnego.

3. Czas trwania umowy: od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert do dnia 19 lipca 2014 r.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 13.09.2013 r. do 18.09.2013 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 19.09.2013 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert: 19.09.2013 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 13.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert, zgodnie
z ustawą o działalności leczniczej.

 

Podpisała:

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

mgr Gabriela Rokitowska

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu jest:

a) Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza polegających na nadzorowaniu wykonania i opisie badań NMR wykonanych w pracowni NMR Udzielającego zamówienia w ilości i zakresie zgodnym
w potrzebami Udzielającego zamówienia.

b) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym po godzinach normalnej ordynacji.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 21.08.2013 r. do 27.08.2013 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 28.08.2013 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert: 28.08.2013 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

Podpisał:
Dyrektor

SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie
dr n. med. Józef Kurek

 

Jaworzno, dnia 26.08.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWIESZENIU PRZETARGU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z siedzibą w Jaworznie przy ul. Chełmońskiego 28 zawiesza ogłoszony na podstawie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego przetarg nieograniczony na budowę i dzierżawę powierzchni parkingowych przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie do czasu formalnego uregulowania kwestii użytkowania terenu przed budynkiem szpitala.

 

Podpisała:

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

mgr Gabriela Rokitowska

 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy o zmianie terminu składania ofert w przetargu na budowę i dzierżawę powierzchni parkingowych przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie

 

 1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 5 września 2013 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, I piętro.
 2. Część jawna przetargu, otwarcie ofert, odbędzie się w obecności oferentów dnia 5 września 2013 r. w Szpitalu (sala narad I p.) o godz. 11.00.

 

 

Jaworzno, 30.07.2013 r.

 

Podpisała:

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

mgr Gabriela Rokitowska

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Informuje się, że w drodze przetargu na wydzierżawienie pomieszczeń na prowadzenie punktu gastronomiczno-handlowego

w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie

na czas określony od dnia 13 sierpnia 2013 r. do dnia 12 sierpnia 2015 r.,

wybrana została oferta złożona przez prowadzącą działalność gospodarczą

panią Bogumiłę Ignacak, zam. w Jaworznie przy ul. Czarnieckiego 14.

 

Jaworzno, 24.07.2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy o zmianie terminu składania ofert w przetargu na budowę i dzierżawę powierzchni parkingowych przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie

 1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 5 sierpnia 2013 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, I piętro.
 2. Część jawna przetargu, otwarcie ofert, odbędzie się w obecności oferentów dnia 5 sierpnia 2013 r. w Szpitalu (sala narad I p.) o godz. 11.00.

 

 

Jaworzno,15.07.2013 r.

Podpisał:

Lekarz Naczelny

SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Dr n. med. Wiesław Więckowski

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny

w Jaworznie z siedzibą przy ulicy Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno

ogłasza przetarg

na wydzierżawienie pomieszczeń na prowadzenie punktu gastronomiczno-handlowego

1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie przetargowe (sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, I piętro) do dnia 23 lipca 2013 r. do godz. 10,30.

Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie wyłącznie wówczas, gdy wpłynie do zakładu przed terminem otwarcia ofert.

2. Obejrzenie pomieszczeń będzie możliwe po ustaleniu terminu. W tym celu należy kontaktować się z Kierownikiem Działu Organizacyjno-Prawnego Panem Sebastianem Grabowskim lub osobą zastępującą, nr tel. 32 317 48 80.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie,w sali narad (I piętro) przy ulicy Chełmońskiego 28, dnia 23 lipca 2013 r. o godz. 11.00.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • wpłacenie w terminie składania ofert wadium w wysokości 1 000 zł,- (słownie: jeden tysiąc złotych) na konto Wydzierżawiającego:

ING Bank Śląski S.A. 30 1050 1142 1000 0023 2866 3923

- do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium;

· zapoznanie się z regulaminem przetargu i wymaganiami ofertowymi (do wglądu w Dziale Organizacyjno-Prawnym Szpitala – dzorg@szpital.jaworzno.pl)).

5. O rozstrzygnięciu przetargu Komisja Przetargowa niezwłocznie zawiadomi oferentów na piśmie.

6. Ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.

7. Szpital zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru ofert, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę.

8. Uchylenie się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, pociąga za sobą utratę wadium.

 

Podpisała:

mgr Gabriela Rokitowska

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

 

 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy o zmianie terminu składania ofert w przetargu na budowę i dzierżawę powierzchni parkingowych przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie

 1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2013 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, I piętro.
 2. Część jawna przetargu, otwarcie ofert, odbędzie się w obecności oferentów dnia
  18 lipca 2013 r. w Szpitalu (sala narad I p.) o godz. 11.00.

 

Jaworzno, 02.07.2013 r.

 

Podpisała:

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

mgr Gabriela Rokitowska

 

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa przyjęła następujące oferty:

I. Na Świadczenie usług medycznych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej, przez lekarza posiadającego specjalizację z Chirurgii Dziecięcej, w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie, złożone przez:

· Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Janina Śliwińska, ul. Jeżynowa 20,

43-300 Bielsko-Biała,

II. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Poradni Gastroenterologicznej oraz kierowanie Pracownią Endoskopową przez lekarza posiadającego specjalizację z gastroenterologii:

· Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Enatyna” Sylwia Gruca-Sikora,
ul. Wiśniowa 43, 42-400 Zawiercie

 

 

OGŁOSZENIE

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28

43-600 Jaworzno

ogłasza

na podstawie art. 70 (1) – 70 (5) Kodeksu cywilnego

na budowę i dzierżawę powierzchni parkingowych przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie

 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest budowa i dzierżawa powierzchni parkingowych przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.
 2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 4 lipca 2013 r. do godz. 10.00
  w Sekretariacie Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, I piętro.
 3. Część jawna przetargu, otwarcie ofert, odbędzie się w obecności oferentów dnia 4 lipca 2013 r. w Szpitalu (sala narad
  I p.) o godz. 11.00.
 4. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny zapoznać się z ogłoszeniemi wymaganiami ofertowymi znajdującymi się w Dziale Organizacyjno-Prawnym Szpitala, tel. (32) 317-48-80.
 5. Szpital zastrzega sobie prawo wyboru ofert zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
 6. Ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.


 

 

 

 


 

Informacja

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę i dzierżawę powierzchni parkingowych przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie (na podstawie pkt 5 Ogłoszenia o przetargu z dnia 21 maja 2013 r).

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

W wyniku postępowania konkursowego na:

„Przejęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii na rzecz pacjentów SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego.”

Komisja Konkursowa przyjęła ofertę złożoną przez:

„VOXEL S.A., UL. Wielicka 265, 30-663 Kraków

 

Podpisał:

Dyrektor

SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego

w Jaworznie

dr n. med. Józef Kurek

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

a) Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Poradni Gastroenterologicznej oraz kierowanie Pracownią Endoskopową przez lekarza posiadającego specjalizację z gastroenterologii.

b) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej przez lekarza posiadającego specjalizacje z Chirurgii Dziecięcej w zakresie realizacji świadczeń leczniczych na rzecz pacjentów przyjętych do Szpitala, poddawanych zabiegom diagnostycznym i leczeniu zachowawczemu lub operacyjnemu.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: od dnia rozstrzygnięcia konkursu na 24 miesiące.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 17.06.2013 r. do 26.06.2013 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 27.06.2013 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 27.06.2013 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu jest:

Przejęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii na rzecz pacjentów SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: 01.07.2013 r. – 30.06.2014 r..

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 12.06.2013 r. do 18.06.2013r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 19.06.2013 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert: 19.06.2013 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

OGŁOSZENIE

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28
43-600 Jaworzno
ogłasza

na podstawie art. 70 (1) – 70 (5) Kodeksu cywilnego
przetarg na budowę i dzierżawę powierzchni parkingowych przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie


1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest budowa i dzierżawa powierzchni parkingowych przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2013 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, I piętro.
3. Część jawna przetargu, otwarcie ofert, odbędzie się w obecności oferentów dnia 12 czerwca  2013 r. w Szpitalu (sala narad I p.) o godz. 11.00.
4. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny zapoznać się z ogłoszeniem i wymaganiami ofertowymi znajdującymi się w Dziale Organizacyjno-Prawnym Szpitala, tel. (32) 317-48-80.
5. Szpital zastrzega sobie prawo wyboru ofert zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
6. Ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.


Jaworzno, dnia 21 maja 2013 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

II. Przedmiotem konkursu są:

Świadczenie usług medycznych w zakresie Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym po godzinach normalnej ordynacji.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

III. Czas, na który ma być zawarta umowa:

od 1 czerwca 2013 r. roku do 28 lutego 2016 roku

IV. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 13.05.2013 r. do 23.05.2013 r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

V. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 24.05.2013 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 24.05.2013 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

VI. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

VII. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

IX. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

 

Jaworzno, dnia 08.05.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z siedzibą w Jaworznie przy ul. Chełmońskiego 28 unieważnia ogłoszony na podstawie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego przetarg nieograniczony na zbycie aparatu RTG Philips typ B o nr seryjnym IEC60601-1.

 

Podpisał/a:    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

mgr Gabriela Rokitowska                 

 

 

 

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

zaprasza wszystkich lekarzy oraz pracowników ochrony zdrowia

na szkolenie:

"Nowoczesne metody leczenia stopy cukrzycowej, ran i owrzodzeń kończyn dolnych".

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2013 r. o godz. 12,00

w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego

i jest honorowane 5 punktami edukacyjnymi

Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

OGŁOSZENIE

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28

43-600 Jaworzno

ogłasza

na podstawie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego

na przetarg nieograniczony na zbycie

aparatu RTG Philips typ B o nr seryjnym IEC60601-1

 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest zbycie aparatu RTG Philips typ B o nr seryjnym IEC60601-1 o roku produkcji/instalacji 1999/2000.
 2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 10.05.2013 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, I piętro.
 3. Część jawna przetargu, otwarcie ofert, odbędzie się w obecności oferentów dnia 10.05.2013 r. w Szpitalu (sala narad I p.) o godz. 11.00.
 4. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny zapoznać się z ogłoszeniem i wymaganiami ofertowymi znajdującymi się w Dziale Organizacyjno-Prawnym Szpitala, tel. (32) 317-48-80. Dodatkowe informacje nt. aparatu RTG można uzyskać w Dziale Technicznym Szpitala tel. (32) 317-49-04. Oględziny obecnego stanu przedmiotu - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 5. Szpital zastrzega sobie prawo wyboru ofert zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
 6. Ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.


 

 

Jaworzno, dnia 15.04.2013 r.

 

 

Podpisał/a:    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

mgr Gabriela Rokitowska                 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

W wyniku postępowania konkursowego na:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza polegających na nadzorowaniu wykonania i opisie badań NMR wykonanych w pracowni NMR Udzielającego zamówienia w ilości
i zakresie zgodnym w potrzebami Udzielającego zamówienia”

Komisja Konkursowa przyjęła ofertę złożoną przez:

Pana Zbigniewa Olczaka, ul. Malwy 88G, 40-748 Katowice.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza polegających na nadzorowaniu wykonania i opisie badań NMR wykonanych w pracowni NMR Udzielającego zamówienia w ilości i zakresie zgodnym
w potrzebami Udzielającego zamówienia

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa:

12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 19.03.2013 r. do 25.03.2013 r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 26.03.2013 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert:
26.03.2013 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w.
(I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,
ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni
od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

II. Przedmiotem konkursu są:

Świadczenie usług medycznych w zakresie:

I. Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Poradni Gastroenterologicznej oraz kierowanie Pracownią Endoskopową przez lekarza posiadającego specjalizację z gastroenterologii.

II. Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
po godzinach normalnej ordynacji.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

III. Czas, na który ma być zawarta umowa:

Od 01 marca 2013 roku do 28 lutego 2016 roku

IV. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 19.02.2013 r. do 25.02.2013 r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

V. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 26.02.2013 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 26.02.2013 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

VI. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

VII. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

IX. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

 

 

 

 

 

...................................................

 

 

OGŁOSZENIE

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28

43-600 Jaworzno

ogłasza

na podstawie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego

przetarg nieograniczony na dzierżawę

stoiska handlowego

 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dzierżawa powierzchni pod stoisko handlowe usytuowane w holu, na parterze siedziby Szpitala przy ulicy Chełmońskiego 28 w Jaworznie .
 2. Przewidywany okres dzierżawy – dwanaście miesięcy od daty podpisania umowy.
 3. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2013
  do godz. 10.00 w Sekretariacie
  Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28,
  I piętro.
 4. Część jawna przetargu, otwarcie ofert, odbędzie się w obecności oferentów dnia 31 stycznia 2013 r. w Szpitalu (sala narad I p.) o godz. 11.00.
 5. Pomioty zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny zapoznać się z ogłoszeniem
  i wymaganiami ofertowymi znajdującymi się na stronie internetowej Szpitala, tj. www. szpital.jaw.pl
  jak i w dziale organizacyjno-prawnym Szpitala w terminie do dnia 30 stycznia 2013 roku.
 6. Szpital zastrzega sobie prawo wyboru ofert zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi
  z przepisów kodeksu cywilnego, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania
  przyczyn.
 7. Ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.


Jaworzno, dnia 17 stycznia 2013 r.

Podpisała:

Z-ca Dyrektora ds.Administracyjnych

mgr Gabriela Rokitowska

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

· wykonywania opisów i konsultacji opisów badań NMR wykonanych w pracowni NMR Udzielającego zamówienia w ilości i zakresie zgodnym w potrzebami Udzielającego zamówienia

· nadzoru nad wykonywaniem badań NMR (obecność w trakcie badań w pracowni NMR Udzielającego zamówienia)

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa:

od dnia rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31.12.2013 r.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 04.01.2013 r. do 09.01.2013 r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 10.01.2013 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 10.01.2013r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,
ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni
od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

I. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

II. Przedmiotem konkursu są:

Świadczenie usług medycznych w zakresie:

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w przyszpitalnej Poradni Gastroenterologicznej dla Dzieci.

2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
po godzinach normalnej ordynacji.

3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonaniu zabiegów endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW), pacjentom Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

III. Czas, na który ma być zawarta umowa:

1) od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. 2 pkt. I

2) od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. 2 pkt. II

3) od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. 2 pkt. III

IV. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 19.12.2011r. do 27.12.2011r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

V. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 28.12.2011r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 28.12.2011r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

VI. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

VII. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

IX. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

Zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych toksykologicznych.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa:

od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert do dnia 31.12.2014 r.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107)
w dniach od 17.12.2012 r. do 24.12.2012 r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie,
ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 27.12.2012 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 27.12.2012 r. I piętro - Sala Narad SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,
ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie usług transportu sanitarnego dzieci, w rodzaju: transport specjalistyczny (wraz z zespołem ratownictwa medycznego) dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę:

UNIA BRACKA Sp. z o.o.

41-711 Ruda Śląska, ul. Kokota 172

 

 

Podpisał: Lekarz Naczelny

SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego

w Jaworznie

Dr n. med. Wiesław Więckowski

 

 

 

OGŁOSZENIE

W związku ze zgłoszonym zapytaniem do ogłoszonego postępowania konkursowego na usługi transportu sanitarnego dzieci, w rodzaju: transport specjalistyczny (wraz z zespołem ratownictwa medycznego), SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28 uprzejmie informuje, zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty do dnia 08.10.2012 r. do godz.10.00. – miejsce składania ofert – bez zmian.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2012 r. o godz.12.00 - miejsce otwarcia ofert - bez zmian.
O wniesieniu ewentualnych zmian do materiałów konkursowych Zainteresowani zostaną poinformowani odrębnym pismem.

 

Jaworzno, 28.09.2012 r.

 

Do wszystkich oferentów


Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, w tym śródoperacyjnych oraz badań cytologicznych zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert wybrano następujące oferty:

 

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DIAGNO-MED” s.c., ul. 1 Maja 11, 41-100 Siemianowice Śląskie

 

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na usługi transportu sanitarnego dzieci, w rodzaju: transport specjalistyczny (wraz z zespołem ratownictwa medycznego), SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28 uprzejmie informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty do dnia 01.09.2012 r. do godz.10.00. – miejsce składania ofert – bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2012 r. o godz.12.00 - miejsce otwarcia ofert - bez zmian. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiot konkursu:

Usługi transportu sanitarnego dzieci, w rodzaju: transport specjalistyczny (wraz z zespołem ratownictwa medycznego).

3. Czas trwania umowy: 24 miesiące od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 18.09.2012 r. do 21.09.2012 r. w godz. od 8.00 do 14.00
oraz
w dniu 24.09.2012 r. do godz. 10,00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 24.09.2012 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert:
24.09.2012 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert, zgodnie
z ustawą o działalności leczniczej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCYKONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu jest:

Zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, w tym śródoperacyjnych oraz badań cytologicznych.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: 24 miesiące od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie (I piętro, pok.107), w dniach od 14.09.2012r. do 20.09.2012r.
w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 21.09.2012 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert: 21.09.2012 r. I piętro - Sala Narad SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Jaworzno, dnia 19.07.2012r.

 

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie usług transportu sanitarnego dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następujące oferty:

PAKIET I:

a) transport sanitarny podstawowy bez opieki medycznej:
„CITO” Usługi Transportowe Renata Żmuda 41-409 Mysłowice, ul. Zielnioka 27

b) transport sanitarny podstawowy bez opieki medycznej z noszowym:

„CITO” Usługi Transportowe Renata Żmuda

41-409 Mysłowice, ul. Zielnioka 27

c) transport sanitarny podstawowy ze średnim personelem medycznym
(ratownik lub pielęgniarka):

UNIA BRACKA Sp. z o.o.

41-711 Ruda Śląska, ul. Kokota 172

d) transport specjalistyczny:

NZOZ „MAWO-MED” Sp. z o.o.

40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3

e) transport sanitarny krwi i preparatów krwiopochodnych:

UNIA BRACKA Sp. z o.o.

41-711 Ruda Śląska, ul. Kokota 172

 

PAKIET II: transport karetką neonatologiczno/pediatryczną – nie wpłynęła żadna oferta.

 

Podpisał:

Lekarz Naczelny

SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworzni

Dr n. med. Wiesław Więckowski

 

 

 

 

Do wszystkich oferentów

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert wybrano następującą ofertę:

· Śląskie Laboratoria Analityczne Sp. z o.o.,

ul. Moniuszki 81, 41-807 Zabrze, 41-800 Zabrze

Do wszystkich oferentów


Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert wybrano następujące oferty:

1. Pakiet 1 pkt. 1

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze.

2. Pakiet 1 pkt 3

Centrum Psychiatrii w Katowicach, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice

 

3. Pakiet 2 pkt 4

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze.

 

4. Pakiet 4

CLINICA MEDICA” Specjalistyczne Usługi Medyczne s.c. Lucyna Klimczak-Gołąb
i Tomasz Gołąb, ul. Górska 163, 43-318 Bielsko-Biała

 

W pozostałym zakresie postępowanie konkursowe zostało unieważnione.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

Zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa:

od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert do dnia 31.12.2014 r.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 05.07.2012 r. do 10.07.2012 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 11.07.2012 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 11.07.2012 r. I piętro - Sala Narad SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiot konkursu:

Usługi transportu sanitarnego polegające na wykonywaniu przewozów osób i materiału medycznego środkami transportu sanitarnego.

3. Czas trwania umowy: 24 miesiące od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 29.06.2012 r. do 12.07.2012 r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 13.07.2012 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert: 13.07.2012 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert, zgodnie
z ustawą o działalności leczniczej.

Jaworzno, dnia 27.06.2012 r.

OGŁOSZENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym na zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań cytochemicznych, cytomorfologicznych, immunofenotypowych szpiku kostnego, ogłoszonym w dniu 21.06.2012 r., SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28 uprzejmie informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty do dnia 04.07.2012 r. do godz.10.00. – miejsce składania ofert – bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2012 r. o godz.11.00 - miejsce otwarcia ofert - bez zmian.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Jaworzno, dnia 27.06.2012 r.

OGŁOSZENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym na zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji specjalistycznych, ogłoszonym w dniu 21.06.2012 r., SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28 uprzejmie informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty do dnia 04.07.2012 r. do godz.10.00. – miejsce składania ofert – bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2012 r. o godz.12.00 - miejsce otwarcia ofert - bez zmian.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

Zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji specjalistycznych.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert do dnia 31.12.2014 r..

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 21.06.2012 r. do 28.06.2012 r.
w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 29.06.2012 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 29.06.2012 r. I piętro - Sala Narad SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

Zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji specjalistycznych w siedzibie Udzielającego zamówienia.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert do dnia 31.12.2013 r..

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 21.06.2012 r. do 27.06.2012 r. w godz.
od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 28.06.2012 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 28.06.2012 r. I piętro - Sala Narad SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

Zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań cytochemicznych, cytomorfologicznych, immunofenotypowych szpiku kostnego.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert do dnia 31.12.2014 r..

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 21.06.2012 r. do 27.06.2012 r.
w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 28.06.2012 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 28.06.2012 r. I piętro - Sala Narad SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS:

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu jest:

Przejęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii na rzecz pacjentów SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa:

01.07.2012 r. – 30.06.2013 r..

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 20.06.2012 r. do 25.06.2012r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 26.06.2012r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert:
26.06.2012 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w.
(I piętro) o godz. 12.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,
ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni
od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Jaworzno, dnia 15.05.2012r.

Do wszystkich oferentów

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na świadczenie usług medycznych w zakresie dostawy krwi i jej składników oraz badań konsultacyjnych immunohematologicznych, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert, wybrano następującą ofertę

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

Zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie dostawy krwi i jej składników oraz badań konsultacyjnych immunohematologicznych.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: 24 miesiące od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 27.04.2012 r. do 10.05.2012 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28
w terminie do 11.05.2012 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 11.05.2012 r. I piętro - Sala Narad SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

Świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w przyszpitalnej Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: maj 2012 r. – styczeń 2014 r.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 26.04.2012 r. do 04.05.2012 r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się
ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 07.05.2012 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 07.05.2012 r.
I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

SZPITAL ZAPRASZA NA BEZPŁATNE
BADANIE MAMMOGRAFICZNE

W związku z tym, jeżeli ma Pani 50 – 69 lat (decyduje rok urodzenia)
i w ciągu ostatnich 2 lat nie miała Pani wykonanej mammografii
(programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe
o charakterze złośliwym w piersi)
zapraszamy Panią na wykonanie badania przez wysoko wykwalifikowany personel,mammografem cyfrowym najwyższej klasy
do Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
przy ulicy Chełmońskiego 28, Dział Diagnostyki Obrazowej II piętro.

Badania będą wykonywane:
poniedziałek – środa 8:30 – 12:30, czwartek - piątek 08:30 – 18:30

Ustalanie terminów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:30.
tel. 32 317 45 11 wew. 287

Szpital w Jaworznie jako jeden z nielicznych dysponuje nowoczesnym mammografem cyfrowym dzięki, któremu możliwe jest uwidocznienie najdrobniejszych szczegółów budowy piersi. W przypadku stwierdzenia zmian chorobowych Szpital wykonuje wszystkie zabiegi wraz z wykryciem węzła wartowniczego metodą Gamma.

Jaworzno, dnia 30.03.2012 r.

Do wszystkich oferentów

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z przyjętymi w szczegółowych warunkach konkursu kryteriami oceny ofert wybrano następujące oferty:

 

1. Pakiet 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o., ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

 

2. Pakiet 1 pkt 1, 2, 3

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

 

3. Pakiet 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23

American Heart of Poland S.A. w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń

 

4. Pakiet 2 pkt 21, 22

Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o., ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

 

5. Pakiet 3

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

 

6. Pakiet 4 pkt 1, 2, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 25

Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita-Jaworzno III
Sp. z o.o., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

7. PAKIET 4 PKT. 27

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

 

8. PAKIET 4 PKT. 24

Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca,
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

9. PAKIET 4 PKT 3, 9, 11, 14, 15, 22

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

 

10. pakiet 4 pkt. 5, 6, 13, 17, 20,21, 23

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
Plac Medyków n1, 41-200 Sosnowiec

11. PAKIET 5

Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita-Jaworzno III
Sp. z o.o., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

 

12. PAKIET 6

Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca,
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

 

13. pakiet nr 7 pkt. 2, 3, 4, 5, 6

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
Plac Medyków n1, 41-200 Sosnowiec

14. PAKIET NR 8

Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita-Jaworzno III
Sp. z o.o., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

15. PAKIET NR 9

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice

16. PAKIET NR 11

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

17. PAKIET NR 12 PKT. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

18. pakiet 13 PKT. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów

19. PAKIET NR 15 PKT. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita-Jaworzno III
Sp. z o.o., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

20. PAKIET 15 PKT. 4, 5, 16, 18

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

21. PAKIET NR 15 PKT. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

22. PAKIET NR 16

Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca,
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

23. PAKIET NR 17 PKT 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

24. PAKIET NR 17 PKT 6

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków n1, 41-200 Sosnowiec

 

W pozostałych przypadkach postępowanie konkursowe nie zostało rozstrzygnięte.

ogłoszenie

W związku z prowadzonym przez SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistyczny w Jaworznie konkursem na zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji specjalistycznych SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z siedzibą przy
ul. Chełmońskiego 28 uprzejmie informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty do dnia 28.03.2012 r.. do godz.10.00. – miejsce składania ofert – bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2012 r. o godz.12.00 - miejsce otwarcia ofert - bez zmian.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

Zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji specjalistycznych.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 13.03.2012r. do 22.03.2012r.
w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 23.03.2012 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 23.03.2012 r. I piętro - Sala Narad SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza polegających na nadzorowaniu wykonania i opisie badań NMR wykonanych w pracowni NMR Udzielającego zamówienia w ilości i zakresie zgodnym
w potrzebami Udzielającego zamówienia

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa:

12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 13.03.2012 r. do 16.03.2012r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 19.03.2012r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert:
19.03.2012 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,
ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni
od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie w zakresie:

- przejęcia obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki we wszystkich oddziałach szpitala, bloku operacyjnym, poradniach specjalistycznych i innych komórkach organizacyjnych
wg statutu szpitala,

- przejęcia obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa:

36 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 13.03.2012 r. do 15.03.2012r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 16.03.2012r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert:
16.03.2012 r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w.
(I piętro) o godz. 12.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,
ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni
od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Poradni Gastroenterologicznej oraz kierowanie Pracownią Endoskopową przez lekarza posiadającego specjalizację z gastroenterologii.

II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań ultrasonograficznych w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szpitala przez lekarza posiadającego certyfikat PTU.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: 29.02.2012 r. – 28.02.2013 r.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 16.02.2012r. do 20.02.2012r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 21.02.2012r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 21.02.2012r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1.OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl
2.Przedmiotem konkursu są:
I.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej przez lekarza posiadającego specjalizację z Chirurgii Ogólnej.
II.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w przyszpitalnej Poradni Urologicznej.
III.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej w przyszpitalnej Poradni Leczenia Osteoporozy.
IV.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziałach Szpitalnych.
V.Świadczenie usług medycznych polegających na przejęciu obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia zajęć dla uczestniczek kursów w Szkole Rodzenia.
Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.
3.Czas, na który ma być zawarta umowa:
I.od lutego 2012 roku do stycznia 2015 roku - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. 2 pkt. I
II.od lutego 2012 roku do stycznia 2015 roku - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. 2 pkt. II
III.od lutego 2012 roku do stycznia 2015 roku - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. 2 pkt. III
IV.od lutego 2012 roku do stycznia 2015 roku - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. 2 pkt. IV
V.od lutego 2012 roku do grudnia 2012 roku - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. 2 pkt. V
4.W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 17.01.2012r. do 19.01.2012r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.
5.Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 20.01.2012r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 20.01.2012r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 12.00.
6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,
ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.
7.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
9.Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym.

II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii z zakresu:

· obsługi aparatu i wykonywania badań rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez Szpital,

· szkolenia personelu techników zatrudnionych w pracowni NMR Udzielającego zamówienia.

III. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

· wykonywania opisów i konsultacji opisów badań NMR wykonanych w pracowni NMR Udzielającego zamówienia w ilości i zakresie zgodnym w potrzebami Udzielającego zamówienia

· nadzoru nad wykonywaniem badań NMR (obecność w trakcie badań w pracowni NMR Udzielającego zamówienia)

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa:

I. od stycznia 2012 roku do grudnia 2013 roku - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. 2 pkt. I

II. od stycznia 2012 roku do grudnia 2012 roku - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. 2 pkt. II

III. od stycznia 2012 roku do grudnia 2012 roku - dot. przedmiotu konkursu określonego w ust. 2 pkt. III

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 19.12.2011r. do 22.12.2011r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 23.12.2011r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 23.12.2011r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,
ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni
od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

Świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej
w przyszpitalnej Poradni Chirurgii Ogólnej.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: od grudnia 2011 roku do grudnia 2014 roku.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
(I piętro, pok.107) w dniach od 06.12.2011r. do 08.12.2011r. w godz. od 8.00 do 14.00
można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 09.12.2011r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert: 09.12.2011r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,
ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni
od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

OGŁOSZENIE

 

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 28 uprzejmie informuje, iż w ogłoszeniu o konkursie ofert z dnia 17.10.2011r. zmianie ulega zapis pkt. 2.podpkt. II., który otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie usług medycznych przez lekarza, po godzinach normalnej ordynacji Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”. W związku z tym nie ulega zmianie termin składania ofert. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS:

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno, tel. (32) 616-44-82, 317-45-11, fax: (32) 751-98-44, www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu są:

I. Świadczenie usług medycznych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej przez lekarza posiadającego specjalizację z Chirurgii Dziecięcej.

II. Świadczenie usług medycznych przez lekarza, po godzinach normalnej ordynacji, w Izbie  Przyjęć.

III. Świadczenie usług medycznych polegających na przejęciu obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenie zajęć dla uczestniczek kursów w Szkole Rodzenia.

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na którym ma być zawarta umowa: od listopada 2011 roku do października 2014 roku.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawny SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok. 107) w dniach od 17.10.2011 r. do 21.10.2011 r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, w terminie do 24.10.2011 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert: 24.10.2011r. I piętro, pok. 107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres - j.w. (I piętro) o godz. 11.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

O G Ł O S Z E N I E

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny

w Jaworznie z siedzibą przy ulicy Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno

 

ogłasza przetarg

na wydzierżawienie części powierzchni użytkowej w budynku

głównym i poradniach specjalistycznych SP ZOZ Szpitala

Wielospecjalistycznego w Jaworznie z przeznaczeniem na montaż automatów

z gorącymi, zimnymi napojami i innymi artykułami spożywczymi.

 

Termin dzierżawy:   trzy lata od podpisania umowy.

 

1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie przetargowe (sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, I piętro)
do dnia 19.07.2011 r. do godz. 10:30.

Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie wyłącznie wówczas, gdy wpłynie do zakładu przed terminem otwarcia ofert.

2. W celu obejrzenia powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia i montażu automatów, zainteresowani mogą zgłaszać się do Kierownika Działu Technicznego – pana Stanisława Jachera (Dział Techniczny SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie,
ul. Chełmońskiego 28, w godzinach od 7.30 do 14.00, od poniedziałku do piątku; 
nr tel. 32/ 317 45 19).

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie,
w sali narad (I piętro) przy ulicy Chełmońskiego 28,
dnia 19.07.2011 r. o godz. 11.00.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z regulaminem przetargu
i wymaganiami ofertowymi (do wglądu w Sekcji Gospodarczej Szpitala).

 5. O rozstrzygnięciu przetargu Komisja Przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferentów na piśmie.

6. Ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

7. Szpital zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru ofert, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę lub wezwie do złożenia ofert dodatkowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

W wyniku przeprowadzenia przetargu pn. "Wydzierżawienie powierzchni użytkowej w budynku głównym i poradniach specjalistycznych SP ZOZ Szpitala Wielospecjalsitycznego w Jaworznie z  przeznaczeniem na montaż automatów z gorącymi, zimnymi napojami i innymi artykułami spożywczymi", została wybrana oferta firmy DELIKOMAT POLSKA S.A., z siedzibą przy ul. J. Lelewela 10, 43-300 Bielsko Biała, reprezentowana przez:

1. Elżbieta Stronowska - Prezes zarządu,

2. Marcin Paszek - Wiceprezes zarządu.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. firmy została wybrana, gdyż podała największą wartość miesięcznego czynszu netto za dzierżawę powierzchni użytkowej pod 1 automat, co było najistotniejszym wymogiem wyboru oferty.

Informacja o wyborze oferty

 

 

W wyniku przeprowadzenia przetargu pod nazwa jak na wstępie, została wybrana oferta firmy Adrich Vending International Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Płockiej 9, 06-400 Ciechanów, reprezentowana przez:

Pana Bogdana Kubik zamieszkałego w Libiążu, ul. Sienkiewicza 7a, prowadzącego Firmę Handlowo – Transportową z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 7a, 32-590 Libiąż

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. firmy została wybrana, gdyż wpłynęła tylko jedna oferta, najkorzystniejsza
z punktu widzenia przyjętego kryterium wyboru ofert.

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

Dotyczy przetargu na:

 

„Wydzierżawienie powierzchni usytuowanej w budynku głównym
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
z przeznaczeniem na montaż automatów mechanicznie sprzedających jednorazowe ochraniacze na obuwie oraz odzież ochronną”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiot konkursu są:

I. Świadczenie usług medycznych polegających na:

- przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy po godzinach normalnej ordynacji we wszystkich oddziałach szpitalnych w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 15.00 do godziny 7.25 dnia następnego oraz w soboty, niedzielę i dni świąteczne od godziny 7.25 do godziny 7.25 dnia następnego.

- przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki na wszystkich oddziałach szpitalnych, w centralnej sterylizatorni oraz bloku operacyjnym.

- przejęciu obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie zgodnie z zawartym kontraktem.

- sprawowaniu nadzorów przez lekarza posiadającego specjalizację nad lekarzami bez specjalizacji pełniącymi dyżury lekarskie w oddziałach szpitalnych

- sprawowaniu nadzorów lekarskich przez lekarza dyżurującego (posiadającego specjalizację) nad pacjentami tych oddziałów gdzie brak jest obsady lekarskiej.

- przyjmowanie pacjentów w ramach programów profilaktycznych przez lekarza posiadającego specjalizację.

II. Świadczenie usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szpitala przez lekarza posiadającego I lub II stopień specjalizacji w dziedzinie radiologii :

- w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 13.00 do godz. 8.00 dnia następnego,

- w soboty , niedziele i dni świąteczne od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.

III. Świadczenie usług medycznych, przez lekarza spełniającego warunki określone w Zarządzeniu
nr 17/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06.04.2011r., po godzinach normalnej ordynacji w Izbie Przyjęć wraz z Oddziałem Ratunkowym Pomocy Doraźnej

Teren działania Szpitala obejmuje obszar wg Statutu Szpitala.

3. Czas, na który ma być zawarta umowa: od lipca 2011 roku do lipca 2014roku.

4. W Dziale Organizacyjno-Prawnym SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (I piętro, pok.107) w dniach od 21.06.2011r. do 29.06.2011r. w godz. od 8.00 do 14.00 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym
z projektem umowy oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 w terminie do 30.06.2011r. do godz. 14.00 Otwarcie ofert: 01.07.2011r. I piętro, pok.107 SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, adres – j.w. (I piętro) o godz. 10.00.

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, tablica ogłoszeń I piętro. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu otwarcia ofert.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

9. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny

w Jaworznie z siedzibą przy ulicy Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno

ogłasza przetarg

na wydzierżawienie powierzchni usytuowanej w budynku głównym
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
z przeznaczeniem na montaż automatów mechanicznie sprzedających jednorazowe ochraniacze na

obuwie oraz odzież ochronną

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno, tel. (32) 616-44-82, 317-45-11, fax: (32) 751-98-44, www.szpital.jaw.pl

 

2. Przedmiotem konkursu są:

I. Świadczenie usług medycznych przez lekarza spełniającego warunki określone w Zarządzeniu nr 17/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06.04.2011 r., po godzinach normalnej ordynacji w:

a) Oddziale Pediatrii

b) Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym

c) Oddziale Kardiologicznym

d) Oddziale Neurologii

e) Oddziale Urologii

f) Izbie Przyjęć wraz z Oddziałem Ratunkowym Pomocy Doraźnej

Świadczenie usług medycznych odbywać się będzie:

- w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 15.00 do godziny 7.25 dnia następnego,

- w soboty, niedziele i dni świąteczne od godziny 7.25 do godziny 7.25 dnia następnego.

DYREKTOR

SP ZOZ SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO

WIELOSPECJALISTYCZNEGO JAWORZNIE

ZATRUDNI:

 

- neonatologów

- lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

- anestezjologów

- specjalistów z zakresu radiodiagnostyki,

- gastroenterologów,

OGŁOSZENIE

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28;

43-600 Jaworzno

ogłasza

przetarg na podstawie art. 701 - 705 kodeksu cywilnego

na dzierżawę prosektorium i kaplicy.

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny

w Jaworznie z siedzibą przy ulicy Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno

ogłasza przetarg

na wydzierżawienie części powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku głównym i poradniach specjalistycznych SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie z przeznaczeniem na montaż automatów z gorącymi, zimnymi napojami i innymi artykułami spożywczymi.


 

Informacja o zmianie terminu dostarczania ofert odnośnie przetargu na automaty.

Informujemy, iż oferty do przetargu można składać do dnia 29.12.2010 r., do godz. 10:30.
Na kopercie należy umieścić dopisek: Nie otwierać przed 29.12.2010 r., godz. 10:30.
Kwota wadium pozostaje bez zmian.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

1. OGŁASZAJĄCY KONKURS: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno tel. (032) 616-44-82, 317-45-11 fax (032) 751-98-44 www.szpital.jaw.pl

2. Przedmiotem konkursu jest:

Świadczenie usług medycznych w zakresie zabezpieczenia obsługi lekarskiej
w szpitalnych poradniach specjalistycznych :

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTÓW PRAC PROJEKTOWYCH BUDOWY NOWEGO LUB ADAPTACJI 
ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA PRACOWNIĘ REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Numer ogłoszenia: 01/09/2010; data zamieszczenia: 08.09.2010

 

DYREKTOR SP ZOZ SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO

W JAWORZNIE

 

ZATRUDNI

LEKARZY DO PRACY W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Z PODODDZIAŁEM GASTROENTEROLOGICZNYM

SPECJALISTÓW LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI

 

WYNIKI Audytu Klinicznego badań mammograficznych

wykonanych przez Pracownię Mammograficzną Działu Diagnostyki Obrazowej

SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

 

Z wielką satysfakcją informujemy o wysokiej ocenie jaką uzyskały badania mammograficzne wykonane przez Pracownię Mammograficzną Działu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. W wynikach zakończonego audytu klinicznego przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” nasze badania uzyskały bardzo wysoką ilość punktów (aż 85 %), lokującą nas na 3 miejscu wśród pracowni cyfrowych w naszym województwie i na 8 miejscu w kraju. W audycie badana była szczegółowo jakość wykonywanych badań mammograficznych, na podstawie punktowej oceny wielu parametrów. Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie internetowej COK pod adresem

http://www.profilaktykaraka.coi.waw.pl/cokpiersi/mammo/index.php?strona=wyniki_audytu .

 

ZACHĘCAMY Pacjentki w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanego badania mammograficznego, do korzystania z możliwości wykonania bezpłatnych badań w ramach "Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi".

Szczegółowych informacji dotyczących tego programu udziela personek rejestracji Działu Diagnostyki Obrazowej naszego Szpitala w godzinach 7.00-14:35 pod numerem telefonu (32) 317-45-11 wew. 287.

 

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Piątek, 24. Czerwiec 2016 10:04

 
PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Piątek, 24. Czerwiec 2016 10:01

 
PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Czwartek, 09. Czerwiec 2016 11:01
 
PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Środa, 08. Czerwiec 2016 10:43
 
PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 30. Maj 2016 07:12


31 maja obchodzić będziemy Światowy Dzień bez Papierosa.


Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ma równie zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Bristolu przeciętny palacz żyje 10 lat krócej niż osoba niepaląca. Każdy papieros kosztuje 11 minut życia! Obliczono również, że przeciętny palacz (mężczyzna) od 17 do 71 roku życia wypala 311 688 papierosów.

Palenie tytoniu niesie za sobą poważne skutki zdrowotne. U palaczy pogarsza wygląd skóry, wcześniej występują zmarszczki, opóźnia się gojenie ran oraz zaostrza się stan wielu schorzeń skóry (np. trądziku oraz łuszczycy). Palenie doprowadza również do przebarwienia
i pokrycia kamieniem zębów, wystąpienia nieświeżego oddechu i żółcenia palców. Palacze są szczególnie narażeni nie tylko na choroby układu oddechowego i choroby układu krążenia, ale też na szereg innych schorzeń. 
PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 24. Maj 2016 11:59

 
PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Czwartek, 19. Maj 2016 12:32
STAWIAMY NA JAKOŚĆ


Miło nam poinformować, że w dniu 9 maja 2016r. dr n. med. Józef Kurek, Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie odebrał uroczysty certyfikat, przyznany Szpitalowi w związku z udziałem w VI edycji Programu Stawiamy na Jakość.

Program „Stawiamy na jakość” jest organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i stanowi integralną część Konkursu Śląska Nagroda Jakości. Objęty jest honorowym patronatem Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego. Skierowany jest do firm i organizacji, które mają wdrożony i certyfikowany system ISO. Wyróżnienia przyznawane są przedsiębiorstwom oraz organizacjom, które wdrożyły i certyfikowały system zarządzania jakością, dbają o jakość swoich produktów, usług oraz wdrożonych standardów zarządzania.

Wyróżnienie, przyznane jednostce w kategorii „Stawiamy na jakość w służbie zdrowia” jest potwierdzeniem wysokiej pozycji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w wojewódzkim rankingu podmiotów leczniczych. Nasz Szpital jest nowoczesną placówką zatrudniającą wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt medyczny. Szpital prowadzi działalność medyczną obejmującą lecznictwo stacjonarne (oddziały) oraz lecznictwo ambulatoryjne w oparciu o kilkanaście poradni specjalistycznych. Szeroka gama świadczeń medycznych wspierana jest na co dzień przez szpitalne pracownie diagnostyczne oraz laboratorium.

Rocznie w Szpitalu hospitalizowanych jest ponad 30 tys. pacjentów, ilość ta ma tendencję wzrastającą. Z porad specjalistycznych korzysta blisko 50 tys. pacjentów. Już w chwili obecnej SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie jest jednym z najlepiej wyposażonych szpitali w województwie śląskim. Dysponujemy nowoczesną bazą sprzętowo-diagnostyczną, która w rękach sprawnego i wysoce profesjonalnego zespołu lekarskiego pozwala na kompetentną diagnostykę i leczenie chorych.

Wysoka pozycja Szpitala w Jaworznie, oferującego szeroki zakres usług medycznych, została osiągnięta dzięki Dyrektorowi Szpitala przy współpracy całego personelu medycznego. Dr n. med. Józef Kurek jest pasjonatem nowoczesnych metod zarządzania i konsekwencji w działaniach. Jako jeden z nielicznych w branży, w której działamy, dostrzega znaczenie nowoczesnych metod leczenia i technik operacyjnych, dzięki temu tworząc jeden z najbardziej prężnych ośrodków chirurgicznych na terenie województwa śląskiego.

 
PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 17. Maj 2016 11:32

 
PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 10. Maj 2016 11:58

 
PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Piątek, 22. Kwiecień 2016 08:08
 
PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Piątek, 22. Kwiecień 2016 08:08
 
PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Piątek, 15. Kwiecień 2016 08:14
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

W celu optymalizacji wykorzystywania strony. Strona używa plików cookie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information